• vägarna runt göteborg röja sly med traktor kakor utan smör eller olja Från och med 25 juli råder totalt eldningsförbud i kommunen. Det totala eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda utomhus och det är förbjudet att grilla - även i privata trädgårdar! Det varma vädret gör att det blir torrt i skog och mark och brandrisken är extremt hög.

telefonnummer klarna kundtjänst Stadsutveckling och detaljplaner

folksam tilläggsförsäkring allrisk I Falköpings kommun är det stadsbyggnadsavdelningen som, tillsammans med politiken, har huvudansvaret för den fysiska planeringen. Hur kommunens mark- och vattenområden ska utformas styrs bland annat i kommunens översiktsplan och genom detaljplaner.

Översiktsplan

öppna förskolan kungsholmen st göran I översiktsplanen beskrivs de långsiktiga målen för hur marken ska användas. Översiktsplanen ligger sedan till grund för den mer detaljerade planeringen.

Planprogram

orättvist till engelska Ett planprogram är en vägledning för den fortsatta planeringen av ett visst område. I Falköpings kommun finns till exempel ett planprogram för utvecklingen av Fåraberget.

Detaljplan

kvällsmat barn recept En detaljplan styr vilka rättigheter och skyldigheter som gäller inom olika mark- och vattenområden. I detaljplanen anges till exempel vilka ytor som kan bebyggas, och på vilket sätt bebyggelsen kan utformas. Detaljplaner upprättas främst inom städer och tätorter.

Områdesbestämmelser

märka kläder äldreboende Mark- och vattenanvändningen kan även regleras genom områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser finns kring flertalet kyrkor i Falköpings kommun.